Ports de la Generalitat

Atenció a l’usuari

Atenció a l’usuari

Des d’aquest apartat podeu fer consultes generals relatives a Ports de la Generalitat i els seus àmbits d’actuació. Podeu sol·licitar informació a través del telèfon 932 060 930 o mitjançant l’enviament del formulari següent:
Avís legal

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “comunicació” del qual és responsable la gerència de Ports de la Generalitat. La finalitat del fitxer és la difusió d’informació relativa al domini públic portuari i a l’entitat portuària, així com la tramitació i resolució d’incidències i consultes. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a Gerència de Ports de la Generalitat: carrer Doctor Roux, 59-61, 08017 Barcelona; o bé a través de l’adreça electrònica atenciousuarisports@gencat.cat.