Ports de la Generalitat

Dades econòmiques i anuari estadístic

Dades econòmiques

Durant l’exercici 2015 els ingressos per prestació del servei públic portuari i ocupació del domini públic han estat de 15.057 milers d’euros i s’han destinat:

•  un 18 % a mantenir les instal·lacions   portuàries en condicions òptimes de neteja, seguretat, conservació i al subministrament d’aigua i electricitat, a través de les companyies subministradores, a les empreses que desenvolupen la seva activitat en els ports.

• un 17 % a cobrir les despeses del personal de Ports de la Generalitat.

• un 10 % a altres despeses (comunicacions, tributs, lloguers, publicitat..).

El 55 % restant es correspon amb els recursos generats per l’empresa durant l’exercici 2015 i que es destinaran a inversions futures en els ports.

pdf Dades econòmiques 2015 (68.76 kB)

pdf Memòria econòmica i d’activitats 2016

pdf Pla d’inversions 2014-2017 (3.54 MB)

pdf Estudi d’impacte econòmic 2014

pdf Pressupost 2017

Anuari estadístic

pdf Anuari estadístic 2016

pdf Anuari estadístic 2015

pdf Anuari estadístic 2014

pdf Anuari estadístic 2013

pdf Anuari estadístic 2012