Ports de la Generalitat

Dades econòmiques i anuari estadístic

Liquidació pressupostària 2017

Durant l’exercici 2017 els ingressos per prestació del servei públic portuari i ocupació del domini públic, juntament amb els romanents de tresoreria incorporats de l’exercici anterior han estat de 15.703 milers d’euros i s’han destinat:

•  Un 17 % a inversió en infraestructura portuària.

• Un 18 % a cobrir les despeses del personal de Ports de la Generalitat.

• Un 15 % a conservació, manteniment, assegurances de les instal·lacions portuàries i subministraments.

• Un 6% a l’externalització de serveis professionals de neteja, seguretat i treballs tècnics.

• Un 3% a donar visibilitat a l’empresa (promoció, publicitat, fires, congressos, comunicacions i auditories entre altres despeses).

• Un 3% al retorn  de préstecs i interessos meritats per l’endeutament viu.

El 38 % restant es correspon amb els recursos generats per l’empresa durant l’exercici 2017 i que es destinaran a inversions futures en els ports.


Liquidació pressupostària 2017

Altres dades econòmiques

pdf Memòria econòmica i d’activitats 2017

pdf Informe d’auditoria i estats comptables 2017

pdf Pla d’inversions 2019-2022 (1a part)

pdf Estudi d’impacte econòmic 2018 (dades 2017)

pdf Estudi d’impacte econòmic 2014

pdf Pressupost 2017

Anuari estadístic

pdf Anuari estadístic 2018

pdf Anuari estadístic 2017

pdf Anuari estadístic 2016

pdf Anuari estadístic 2015

pdf Anuari estadístic 2014

 

Data d’actualització: 7 de març de 2019