Ports de la Generalitat

Dades econòmiques i anuari estadístic

Liquidació pressupostària 2016

Durant l’exercici 2016 els ingressos per prestació del servei públic portuari i ocupació del domini públic, juntament amb els romanents de tresoreria incorporats de l’exercici anterior han estat de 15.694 milers d’euros i s’han destinat:

•  Un 27 % a inversió en infraestructura portuària.

• Un 17 % a cobrir les despeses del personal de Ports de la Generalitat.

• Un 14 % a conservació, manteniment, assegurances de les instal·lacions portuàries i subministraments.

• Un 6% a l’externalització de serveis professionals de neteja, seguretat i treballs tècnics.

• Un 3% a donar visibilitat a l’empresa (promoció, publicitat, fires, congressos, comunicacions i auditories entre altres despeses).

• Un 3% al retorn  de préstecs i interessos meritats per l’endeutament viu.

El 30 % restant es correspon amb els recursos generats per l’empresa durant l’exercici 2016 i que es destinaran a inversions futures en els ports.

pdf Liquidació pressupostària 2016

Altres dades econòmiques

pdf Memòria econòmica i d’activitats 2016

pdf Pla d’inversions 2014-2017 (3.54 MB)

pdf Estudi d’impacte econòmic 2014

pdf Pressupost 2017

Anuari estadístic

pdf Anuari estadístic 2016

pdf Anuari estadístic 2015

pdf Anuari estadístic 2014

pdf Anuari estadístic 2013

pdf Anuari estadístic 2012

 

Data d’actualització: març de 2017