Ports de la Generalitat

Dades econòmiques i anuari estadístic

dades_economiques

Dades econòmiques

Durant l’exercici 2015 els ingressos per prestació del servei públic portuari i ocupació del domini públic han estat de 15.057 milers d’euros i s’han destinat:

•  un 18 % a mantenir les instal·lacions   portuàries en condicions òptimes de neteja, seguretat, conservació i al subministrament d’aigua i electricitat, a través de les companyies subministradores, a les empreses que desenvolupen la seva activitat en els ports.

• un 17 % a cobrir les despeses del personal de Ports de la Generalitat.

• un 10 % a altres despeses (comunicacions, tributs, lloguers, publicitat..).

El 55 % restant es correspon amb els recursos generats per l’empresa durant l’exercici 2015 i que es destinaran a inversions futures en els ports.

pdf Dades econòmiques 2015 (68.76 kB)

pdf Memòria econòmica i d’activitats 2015 (1.81 MB)

pdf Pla d’inversions 2014-2017 (3.54 MB)

Anuari estadístic

pdf Anuari estadístic 2016

pdf Anuari estadístic 2015

pdf Anuari estadístic 2014

pdf Anuari estadístic 2013

pdf Anuari estadístic 2012