Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització: –

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat: 
Títol: 
Documents:

Termini per presentar proposicions: 

Publicat: 
Títol: 
Documents:

Termini per presentar proposicions: 

 

Data d’actualització:

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Títol Anunci del procediment de l’inici d’expedients d’abandonament d’embarcacions de data 24.03.2020, publicat el 27.03.2020.
Documents

Anunci d’abandonament d’embarcacions (BOE)

Anunci d’abandonament d’embarcacions(DOGC)

Data i lloc de l’acte d’obertura

d’ofertes econòmiques

Els terminis de tramitació han quedat suspesos fins que finalitzi l’estat d’alarma. D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la pèrdua de vigència d’aquest Reial Decret.
Lloc on presentar ofertes  –

Data d’actualització: 3 d’abril de 2020

Notificacions

Títol
Centre de treball
Document
Vàlid

 

Data d’actualització: