Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització:

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat  DOGC núm. 7373 de 19.05.17
Peticionari  MARDEFOC, SL
Títol:  Anunci d’informació pública sobre l’ampliació d’una concessió administrativa al port de Sant Carles de la Ràpita
Documents:

Anunci
Plànol adjunt
Termini per presentar al·legacions:  Fins el 16.06.2017

Data d’actualització: 19 de maig de 2017

 

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar proposicions

Autoritzacions

Publicat DOGC núm. 7375 de 23.05.17
Títol Convocatòria de concurs per a iniciar el procediment d’atorgament d’una autorització administrativa per a l’ocupació i explotació d’un local ubicat al port de Palamós, destinat a usos comercials nàutics.
Documents Anunci
Plec de bases
Termini per presentar proposicions Fins a les 13.00 hores del dia 19 de juny de 2017

 

Publicat DOGC núm. 7375 de 23.05.17
Títol Convocatòria de concurs per a iniciar el procediment d’atorgament d’una autorització administrativa per a l’ocupació i explotació d’un tram de pantalà flotant ubicat al moll de ribera del port de l’Ametlla de Mar, destinat a activitat de lloguer de motos d’aigua.
Documents Anunci
Plec de bases
Termini per presentar proposicions Fins a les 13.00 hores del dia 5 de juny de 2017

Data d’actualització: 23 de maig de 2017

Subhastes Ports de la Generalitat

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol Adjudicació directa d’embarcacions declarades en situació legal d’abandonament.
Documents Anunci
Declaració d’abandonament i Plec
Béns a adjudicar
Model d’oferta econòmica – Adjudicació Directa
Acte d’adjudicació directa 7 de juny de 2017, a les 11.00 hores
Lloc Ports de la Generalitat, c. del Dr. Roux, 59-61, 08017, Barcelona

Data d’actualització: 19 de maig de 2017

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol  Convocatòria de venda en subhasta pública d’unes embarcacions declarades en estat d’abandonament
Documents Anunci
Béns a subhastar
Data acte de subhasta  27 de març de 2017, a les 10 hores
Lloc Departament de Territori i Sostenibilitat, Av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 , Barcelona

 

Títol  Inici del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en situació legal d’abandonament
Documents Anunci

Termini presentació

ofertes

El termini per presentar les ofertes serà com a màxim a les 13.00 h del 3 de juliol de 2017
Lloc Departament de Territori i Sostenibilitat,  Av.  Josep Tarradellas, 2-6, 08029, Barcelona

Data d’actualització:  3 de maig de 2017

Notificacions

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid

 

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid

 

Data d’actualització:  29 de maig de 2017