Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització:

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat 
Títol: 
Documents:

 –

 

Termini per presentar proposicions: 

Data d’actualització:

Autoritzacions

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:

Subhastes Ports de la Generalitat

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol
Documents
Termini per presentar ofertes
Lloc on presentar ofertes

Data d’actualització:

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol  Inici del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en situació legal d’abandonament.
Documents Anunci
Termini màxim per presentar ofertes  22 de gener de 2018, a les 13.00 hores
Lloc Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona

Data d’actualització:  26 d’octubre de 2017

Notificacions

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid  –

 

Data d’actualització: