Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització: –

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat:  DOGC  núm. 8148 de 5.06.2020
Títol:  Concurs per iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa per a l’ocupació del domini públic portuari destinat a la instal·lació d’un equipament portuari consistent en la instal·lació d’elements per a l’amarratge d’embarcacions dins la zona de servei del port de Cambrils (zona xàrters), per destinar-ho a usos de lloguer d’embarcacions.
Documents:

Anunci

Plec de bases

Termini per presentar proposicions:  fins al 6 de juliol de 2020

Data d’actualització: 5 de juny de 2020

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Títol Anunci del procediment de l’inici d’expedients d’abandonament d’embarcacions de data 24.03.2020, publicat el 27.03.2020.
Documents

Anunci d’abandonament d’embarcacions (BOE)

Anunci d’abandonament d’embarcacions(DOGC)

Data i lloc de l’acte d’obertura

d’ofertes econòmiques

El passat 23 de maig de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, –pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març-, el qual ha decretat l’alçament de la suspensió dels terminis administratius, dels termes i terminis processals i dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions, que havien quedat suspesos pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març (article 8 a 10 i disposició derogatòria única).

Conseqüentment, en data 1 de juny de 2020 s’ha aixecat la suspensió de terminis administratius, per la derogació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, i per tant des d’aquesta data es reinicia el còmput del termini suspès.

Lloc on presentar ofertes  –

Data d’actualització: 13 de juliol de 2020

Notificacions

Títol Tècnic/a Superior, laboral A-3
Centre de treball Àrea Jurídica de Ports de la Generalitat
Document Informació
Període de vigència  22/07/2020 – 07/09/2020

 

Títol Tècnic/a Superior, laboral A-3
Centre de treball Àrea Econòmica de Ports de la Generalitat
Document Informació
Període de vigència 22/07/2020 – 07/09/2020

 

Títol Tècnic/a Superior, laboral A-3
Centre de treball Àrea Jurídica de Ports de la Generalitat
Document Informació
Vàlid 22/07/2020 – 07/09/2020

 

Data d’actualització: 22 de juliol de 2020