Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització:

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat  DOGC núm. 7653 – 29.06.2018
Títol:  Convocatòria de concurs per a iniciar el procediment d’atorgament d’una concessió administrativa d’explotació d’una nau comercial per a usos logístics al vial de ribera del port d’Arenys de Mar.
Documents:

Anunci
Plec de bases
Termini per presentar proposicions:  Fins les  14.00 hores de l’1 d’octubre de 2018

 

Data d’actualització: 29 de juny de 2018

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:

Subhastes Ports de la Generalitat

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol
Documents
Termini per presentar ofertes
Lloc on presentar ofertes

Data d’actualització:

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol  Inici del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en situació legal d’abandonament.
Documents Anunci
Presentació d’ofertes El termini màxim per presentar les ofertes és com a màxim les 13.00h del dia
19 de novembre de 2018.
Lloc Departament de Territori i Sostenibilitat. Avda. de Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, de Barcelona (08029)

Data d’actualització:  19 d’octubre de 2018

Notificacions

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid

 

Data d’actualització: