Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització:

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat  DOGC núm. 7403 de 3.07.17
Peticionari  ONA BEACH CLUB, SL
Títol:  Informació pública sobre una modificació de la concessió administrativa al port de Vilanova i la Geltrú.
Documents:

 Anunci

El projecte presentat es podrà consultar a les oficines de Ports de la Generalitat, Zona Portuària Centre, Passeig Marítim, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú

Termini per presentar al·legacions:   Fins el 31.07.17

Data d’actualització: 3 de juliol de 2017

Autoritzacions

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:

Subhastes Ports de la Generalitat

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol
Documents
Termini per presentar ofertes
Lloc on presentar ofertes

Data d’actualització:

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol  Convocatòria de venda en subhasta pública d’unes embarcacions declarades en estat d’abandonament.
Documents Anunci
Béns a subhastar
Data acte de subhasta  11 d’octubre de 2017, a les 11 hores
Lloc Estand de la Generalitat de Catalunya, Saló Nàutic Internacional de Barcelona (Recinte Port Vell)

Data d’actualització:  7 de setembre de 2017

Notificacions

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid

Data d’actualització: –