Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat  DOGC núm. 7835
Títol Anunci d’informació pública del projecte del Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030 i la seva avaluació ambiental estratègica.
Documents Anunci
Termini per presentar al·legacions  Consultar el termini i format a l’anunci.

Data d’actualització: 2 d’abril de 2019

 

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat: 
Títol: 
Documents:

Termini per presentar proposicions: 

Publicat: 
Títol: 
Documents:

Termini per presentar proposicions: 

 

Data d’actualització:

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Títol Anunci del procediment de l’inici d’expedients d’abandonament d’embarcacions de data 24.03.2020, publicat el 27.03.2020.
Documents

Anunci d’abandonament d’embarcacions (BOE)

Anunci d’abandonament d’embarcacions(DOGC)

Data i lloc de l’acte d’obertura

d’ofertes econòmiques

Els terminis de tramitació han quedat suspesos fins que finalitzi l’estat d’alarma. D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la pèrdua de vigència d’aquest Reial Decret.
Lloc on presentar ofertes  –

Data d’actualització: 3 d’abril de 2020

 

Subhastes Subdirecció General de Ports i Aeroports

Venda en pública subhasta de les embarcacions declarades abandonades conforme al que disposa la Llei de Ports de Catalunya.

Títol 
Documents
Presentació d’ofertes
Lloc

Data d’actualització:-

Notificacions

Títol 
Centre de treball
Document
Vàlid

Data d’actualització: