Normativa general i normativa portuària

Portal Jurídic
Normativa portuària

Directives i respostes d’incidència jurídica

Circular 1/2012, de 17 de Febrer

Procediments normatius, projectes i avantprojectes en curs

Projectes

Actes administratius, declaracions responsables i comunicacions prèvies

Actes administratius

Resolucions administratives i judicials

Resolucions 

Dictàmens Comissió Jurídica Assessora (CJA) i altres òrgans consultius

Dictàmens

Catàleg procediments administratius

Procediments