Ports de la Generalitat

Dades econòmiques i anuari estadístic

Liquidació pressupostària 2019

Durant l’exercici 2019 els ingressos per prestació del servei públic portuari i ocupació del domini públic, juntament amb els romanents de tresoreria incorporats de l’exercici anterior i les transferències rebudes del Fons Europeu Marítim i de Pesca han estat de 17.919 milers d’euros i s’han destinat:

•  Un 29 % a inversió en infraestructura portuària.

• Un 16 % a cobrir les despeses del personal de Ports de la Generalitat.

• Un 14 % a conservació, manteniment, assegurances de les instal·lacions portuàries i subministraments.

• Un 6 % a l’externalització de serveis professionals de neteja, seguretat i treballs tècnics.

• Un 2 % a donar visibilitat a l’empresa (promoció, publicitat, fires, congressos, comunicacions i auditories entre altres despeses).

El 33 % restant es correspon amb els recursos generats per l’empresa durant l’exercici 2019 i que es destinaran a inversions futures en els ports.

pdf  Liquidació pressupostària 2019

Altres dades econòmiques

pdf Memòria econòmica i financera_2020

pdf Informe d’auditoria 2019

pdf Pla d’inversions 2019-2022

pdf Estudi d’impacte econòmic 2018 (dades 2017)

pdf Estudi d’impacte econòmic 2014

 

Anuari estadístic

pdf Anuari estadístic 2019

pdf Anuari estadístic 2018

pdf Anuari estadístic 2017

pdf Anuari estadístic 2016

pdf Anuari estadístic 2015

 

Data d’actualització: 9 de juny de 2019