Ports de la Generalitat

Informació pública

Estudis informatius, avantprojectes i projecte

Publicat
Títol
Documents
Termini per presentar al·legacions  –

Data d’actualització: –

Concessions i autoritzacions demanials

Concessions

Publicat: 
Títol: 
Documents:

 

Termini per presentar sol·licitud: 

Data d’actualització:-

Autoritzacions

Publicat 

Títol

 

Documents
Termini per presentar proposicions

Data d’actualització:-

Subhastes Ports de la Generalitat

Obertura i convocatòria del tràmit d’adjudicació directa d’embarcacions declarades en estat legal d’abandonament.

Títol Anunci del procediment de l’inici d’expedients d’abandonament d’embarcacions de data 24.03.2020, publicat el 27.03.2020.
Documents

Anunci d’abandonament d’embarcacions (BOE)

Anunci d’abandonament d’embarcacions(DOGC)

Data i lloc de l’acte d’obertura

d’ofertes econòmiques

El passat 23 de maig de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, –pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març-, el qual ha decretat l’alçament de la suspensió dels terminis administratius, dels termes i terminis processals i dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions, que havien quedat suspesos pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març (article 8 a 10 i disposició derogatòria única).

Conseqüentment, en data 1 de juny de 2020 s’ha aixecat la suspensió de terminis administratius, per la derogació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, i per tant des d’aquesta data es reinicia el còmput del termini suspès.

Lloc on presentar ofertes  –

Data d’actualització: 13 de juliol de 2020

Notificacions

Oferta de treball
Centre de treball
Document
Període de vigència

 

Data d’actualització: –