Ports de la Generalitat

Marc jurídic

Marc Jurídic de Ports de la Generalitat

Normativa portuària

Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
DOGC núm. 8032, de 30 de desembre de 2019
logo pdf Informació

Entrada en vigor el 30 de març del 2020, tret del títol V del llibre segon, sobre règim econòmic financer del sistema portuari, que entra en vigor l’1 de gener del 2020.

Llei 5/1998, de 17 d’abril
de ports de Catalunya.
DOGC núm. 2632, de 5 de maig de 1998 (pàg. 5692) i BOE núm. 127, de 28 de maig de 1998 (pàg. 17627).
logo pdf Informació

Derogada

MODIFICADA PARCIALMENT en virtut de l’article 53 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
DOGC núm. 5537, de 31.12.2009 (pàg. 97707)
logo pdf Informació

MODIFICADA PARCIALMENT en virtut dels articles 135 a 150 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
DOGC núm. 6035, de 30.12.2011 (pàg. 66528)
logo pdf Informació

ACORD GOVERN/175/2015, de 10 de novembre, pel qual es determina el nombre de vocals del Comitè Executiu de Ports de la Generalitat.
DOGC núm. 6996, de 12.11.2015 
logo pdf Informació

Decret 258/2003, de 21 d’octubre
d’aprovació del reglament del desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya.
DOGC núm. 3999, de 30.10.2003.
logo pdf Informació

Decret 206/2001,de 24 de juliol
d’aprovació del reglament de policia portuària.
DOGC núm. 3443, de 01.08.2001 (pàg. 12182).
logo pdf Informació

Decret 273/1998, de 21 d’octubre
sobre la composició i el nomenament dels òrgans de govern de Ports de la Generalitat.
DOGC núm. 2752, de 27.10.1998 (pàg. 13280).
logo pdf Informació

Decret 17/2005, de 8 de febrer
pel qual s’aprova el reglament de marines interiors de Catalunya.
DOGC núm. 4320, de 10.02.2005 (pàg. 2716).
logo pdf Informació 

Decret legislatiu 2/2010, de 3 d’agost
pel qual s’aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat
DOGC núm. 5686, de 05.08.2010 (pàg. 61419).
logo pdf Informació

Derogat

MODIFICAT PARCIALMENT en virtut dels articles 35 a 39 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
DOGC núm. 5931, de 29.07.2011 (pàg. 42672)
logo pdf Informació

MODIFICAT PARCIALMENT en virtut de l’article 118 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
DOGC núm. 6551, de 30.01.2014 (pàg. 89/186).
logo pdf Informació

MODIFICAT PARCIALMENT en virtut dels articles 134 a 139 de Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
DOGC  núm. 7340 de 30.03.2017 (pàg. 91/189).
logo pdfInformació

Annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril
que regula les tarifes pels serveis portuaris que presta Ports de la Generalitat, addicionat per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.
DOGC  núm. 3149, de 29.05.2000 (pàg. 6830).
DEROGAT en virtut de la disposició derogatòria del DL2/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat, excepte els apartats 1.6 a 1.10.
logo pdf Informació

Article 140 del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en relació amb l’article 149.1.20 de la CE de 1978, en virtut dels quals la Generalitat de Catalunya assumeix la competència exclusiva en matèria de ports, llevat dels d’interès general.
DOGC 4680, de 20.07.2006 (pàg. 31875) i BOE 172, de 20.07.2006
(pàg. 27269).

Reial Decret 2876/1980, de 12 de desembre
de traspassos de funcions i de serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de ports.
DOGC 108, de 21.01.1981 (pàg. 38) i BOE 10, de 12.01.1981 (pàg. 613)

 

Data d’actualització: 9 de gener de 2020.

Altres normatives d’interès


Llei 19/2014, de 29 de desembre
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
DOGC 6780, de 31.12.2014

Llei 14/2014, de 24 de juliol
de navegació marítima.
BOE 180, de 25.07.2014

Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana.
DOGC 3791A, de 31.12.2002.

Llei 26/2010, de 3 d’agost
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
DOGC 5686, de 05.08.2010 (pàg. 61261)

Llei 39/2015, d’1 d’octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques
BOE núm. 236, de 2.10.2015 (pàg. 89343).

Llei 40/2015, d’1 d’octubre
de règim jurídic del sector públic
BOE núm. 236, de 2.10.2015 (pàg. 89411).

Decret 278/1993, de 9 de novembre
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
DOGC 1827, de 29.11.1993 (pàg. 7888).

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
DOGC 5686, de 05.08.2010.

Llei 22/2002, de 12 de juliol
de confraries de pescadors.
DOGC 3684, de 24.07.2002

Llei 22/1988, de 28 de juliol
de costes, la qual ha estat modificada parcialment.
BOE 181, de 29.07.1998 (pàg. 23386).

Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre
pel qual s’aprova el reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
BOE núm. 297, de 12.12.1989 (pàg. 38459).

Reial Decret 2/2011, de 5 de setembre
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.
BOE 253, de 20.10.2011

Llei 9/2017, de 8 de novembre
de contractes del sector públic
BOE 272, de 9.11.2017

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
BOE 59, de 9.03.2004

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
BOE 294, de 06.12.2018

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure  circulació  d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

 

Data d’actualització: 21 de desembre de 2018

Pla de Ports de Catalunya 2007-2015

El Pla de ports de Catalunya 2007-2015 potencia la seva activitat amb criteris sostenibles i de reequilibri territorial. Els principals objectius del Pla són:

  • Prioritzar l’ampliació dels ports ja existents, en comptes de promoure’n la construcció de nous
  • Impulsar el paper dels ports de Barcelona i Tarragona com a grans centres logístics de Catalunya
  • Facilitar les condicions de comercialització als ports pesquers
  • Creació de 6.000 places noves en ports esportius
  • Integrar els ports amb el seu entorn urbà i millorar les seves condicions ambientals
  • Potenciar la captació de nous mercats i el transport marítim de curta distància des dels ports comercials

Pla de ports de Catalunya

Plans especials

DOGC

Protecció de dades

  • Data d’actualització: 26 de març de 2021