Ports de la Generalitat

Marc jurídic

Marc Jurídic de Ports de la Generalitat

Normativa portuària

Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
DOGC núm. 8032, de 30 de desembre de 2019

MODIFICADA PARCIALMENT en virtut dels articles 35 i 72 de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
DOGC núm. 8575, de 31.12.2021 (pàgs. 32 a 35 i 63 a 65)

MODIFICADA PARCIALMENT en virtut de l’article 14 de la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023.
DOGC núm. 8877, de 17.03.2023 (pàgs. 24 a 26)

RESOLUCIÓ EXI/698/2021, de 10 de març, per la qual es disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. DOGC núm. 8372, de 24.03.2021

logo pdf Informació

ACORD GOVERN/175/2015, de 10 de novembre, pel qual es determina el nombre de vocals del Comitè Executiu de Ports de la Generalitat.
DOGC núm. 6996, de 12.11.2015 
logo pdf Informació

Decret 258/2003, de 21 d’octubre
d’aprovació del reglament del desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya.
DOGC núm. 3999, de 30.10.2003.
logo pdf Informació

Decret 206/2001, de 24 de juliol
d’aprovació del reglament de policia portuària.
DOGC núm. 3443, de 01.08.2001 (pàg. 12182).

Decret 273/1998, de 21 d’octubre
sobre la composició i el nomenament dels òrgans de govern de Ports de la Generalitat.
DOGC núm. 2752, de 27.10.1998 (pàg. 13280).
logo pdf Informació

Decret 17/2005, de 8 de febrer
pel qual s’aprova el reglament de marines interiors de Catalunya.
DOGC núm. 4320, de 10.02.2005 (pàg. 2716).
logo pdf Informació 

Article 140 del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en relació amb l’article 149.1.20 de la CE de 1978, en virtut dels quals la Generalitat de Catalunya assumeix la competència exclusiva en matèria de ports, llevat dels d’interès general.
DOGC 4680, de 20.07.2006 (pàg. 31875) i BOE 172, de 20.07.2006
(pàg. 27269).

Reial Decret 2876/1980, de 12 de desembre
de traspassos de funcions i de serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de ports.
DOGC 108, de 21.01.1981 (pàg. 38) i BOE 10, de 12.01.1981 (pàg. 613)

 

Data d’actualització: 23 d’abril de 2024

Altres normatives d’interès


Llei 19/2014, de 29 de desembre
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
DOGC 6780, de 31.12.2014

Llei 14/2014, de 24 de juliol
de navegació marítima.
BOE 180, de 25.07.2014

Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana.
DOGC 3791A, de 31.12.2002.

Llei 26/2010, de 3 d’agost
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
DOGC 5686, de 05.08.2010 (pàg. 61261)

Llei 39/2015, d’1 d’octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques
BOE núm. 236, de 2.10.2015 (pàg. 89343).

Llei 40/2015, d’1 d’octubre
de règim jurídic del sector públic
BOE núm. 236, de 2.10.2015 (pàg. 89411).

Decret 278/1993, de 9 de novembre
sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
DOGC 1827, de 29.11.1993 (pàg. 7888).

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
DOGC 5686, de 05.08.2010.

Llei 22/2002, de 12 de juliol
de confraries de pescadors.
DOGC 3684, de 24.07.2002

Llei 22/1988, de 28 de juliol
de costes, la qual ha estat modificada parcialment.
BOE 181, de 29.07.1998 (pàg. 23386).

Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre
pel qual s’aprova el reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
BOE núm. 297, de 12.12.1989 (pàg. 38459).

Reial Decret 2/2011, de 5 de setembre
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.
BOE 253, de 20.10.2011

Llei 9/2017, de 8 de novembre
de contractes del sector públic
BOE 272, de 9.11.2017

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
BOE 59, de 9.03.2004

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
BOE 294, de 06.12.2018

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure  circulació  d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Data d’actualització: 21 de desembre de 2018

Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030

La Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, en l’article 9 estableix que el Pla de ports és l’instrument per mitjà del qual es determinen les grans línies de planificació i ordenació de les infraestructures i els serveis del sistema portuari que és competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les directrius que estableix el planejament territorial general.

Atès que els principals objectius plantejats en el Pla de ports de Catalunya 2007- 2015 han estat assolits, s’ha considerat necessari endegar un procés que ha culminat amb l’elaboració d’un nou Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030.

El punt de partida d’aquest nou Pla de ports ha estat el d’un sistema portuari català caracteritzat per la seva maduresa des del punt de vista de les infraestructures. Atès que la majoria d’infraestructures ja estan desenvolupades cal, d’ara en endavant, focalitzar l’esforç a optimitzar-les i gestionar-les per aprofitar-ne tot el potencial, i fomentar-ne alhora la modernitat de les instal·lacions.

Des del punt de vista conceptual, el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030, tot respectant les determinacions legals, especialment pel que fa el seu contingut, suposa una evolució des de l’anterior concepció del sistema portuari català com a facilitador d’infraestructures vers un nou sistema centrat en la prestació de serveis a la ciutadania, i en la potenciació dels ports com a centres de desenvolupament, que possibiliti un efecte sinèrgic amb el territori que els envolta.

En aquest sentit, el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030 s’estructura en 11 capítols que aborden els aspectes següents:

 • Motius de la redacció del nou Pla de ports de Catalunya, les seves característiques principals, així com l’estructura i abast del Pla. També es descriu breument el sistema portuari català actual i les activitats de servei públic portuari.
 • Visió i missió del sistema portuari català; aquestes constitueixen les bases del Pla i han de marcar l’orientació estratègica a seguir durant l’horitzó previst.
 • Anàlisi estratègica, des de la perspectiva DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) de l’actual sistema portuari català, d’acord amb les dades recopilades mitjançant indicadors de seguiment, enquestes i entrevistes; també s’inclou una prognosi estratègica de l’activitat futura i un recull de les principals tendències detectades en l’àmbit de la innovació.

L’anàlisi estratègica realitzada permet prendre consciència de la situació actual i futura per tal d’adequar les directrius a la realitat del context del sistema portuari català, amb una anàlisi de governança del sistema i una anàlisi comparativa
internacional sobre diferents models portuaris.

 • Objectius del Pla de ports de Catalunya, que han de permetre superar amb èxit els reptes del sistema portuari català.
 • Definició de les línies estratègiques a seguir per a la consecució dels objectius definits. Les línies estratègiques són la representació de les directrius generals del Pla, de les quals es deriva la necessitat de tota activitat futura.
 • Concreció de les accions a dur a terme, tant en l’àmbit general de les línies estratègiques com per sectors portuaris. Així mateix, es defineixen uns indicadors de seguiment per permetre l’avaluació del grau d’assoliment de les actuacions
  plantejades.
 • Anàlisi de l’impacte econòmic i social de les línies estratègiques del Pla.
 • Criteris de sostenibilitat portuària que tota activitat futura haurà de garantir per tal d’assegurar la seva viabilitat en els diferents nivells i l’adequació amb l’orientació estratègica del sistema portuari català.
 • Descripció de les actualitzacions del model de governança i transparència així com el model d’innovació a integrar en el sistema portuari català.
 • Proposta de gestió dels riscos que poden afectar el sistema portuari català en l’horitzó temporal establert.
 • Calendari d’implementació, desenvolupament i revisió del Pla de ports.

Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030

Plans especials

DOGC

Protecció de dades

 • Data d’actualització: 7 de maig de 2024