Ports de la Generalitat

Qualitat i medi ambient

Política de Qualitat i Medi Ambient de Ports de la Generalitat

Ports de la Generalitat, en virtut del que disposen els articles 3, 17 i 75 de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, té com a funció garantir la protecció ambiental del domini públic portuari, amb l’objectiu de vetllar per la sostenibilitat ambiental de les infraestructures i de les activitats que s’hi duen a terme, en un context de canvi climàtic.

Ports de la Generalitat reconeix la Qualitat i la Protecció del Medi com a principis bàsics de la seva política de gestió.

Per això, Ports de la Generalitat centra la seva política de Qualitat i Medi Ambient en els punts següents:

 • Garantir el compliment de requisits legals i altres requisits subscrits i aplicar-los en la planificació de les actuacions.
 • Revisar periòdicament i sistemàticament les actuacions per fer una valoració i establir nous objectius concrets i quantificables que suposin una millora contínua del sistema de gestió de la qualitat i del medi ambient.
 • Vetllar per la minimització de l’impacte ambiental de l’activitat i la sostenibilitat del sistema portuari amb les següents línies d’actuació:
  • Aplicar criteris de prevenció, control i lluita contra la contaminació
  • Estalvi i sostenibilitat de recursos
  • Protecció de l’entorn
  • Reducció i reciclatge de residus
  • Educació ambiental
  • Promoció de sistemes de gestió ambiental
  • Mitigació i adaptació al canvi climàtic
 • Establir els mecanismes, a través d’una constant comunicació, per detectar les necessitats i la satisfacció de les parts interessades, amb l’objecte de dur a terme els serveis de manera que se satisfacin les expectatives acordades i anar més enllà de l’estricte compliment dels seus requisits identificant noves expectatives i avançant-se a elles.
 • Aplicar el principi de prevenció des de la planificació i avaluació de decisions.
 • Aplicar el principi de qui contamina paga. Determinar les mesures preventives i protectores escaients i, en cas de negligència, les sancions corresponents d’acord amb la legislació vigent.
 • Proporcionar procediments d’actuació a les persones o entitats usuàries sobre aspectes ambientals i millorar la qualitat dels serveis portuaris.
 • Publicar periòdicament el programa d’actuacions i els resultats obtinguts, i establir un mecanisme de participació i comunicació.
 • Informar d’aquesta política a tot el personal i gaudir del seu compromís per tal d’assolir aquests objectius.
 •  Promoure la motivació i la formació continuada del personal propi o aquell que treballa en nom de l’organització així com les persones o entitats usuàries per a aconseguir el compromís de Qualitat i Medi Ambient.
 • Col·laborar amb les diferents administracions, ONG, ens públics i privats en la recerca de solucions més globals de problemes ambientals.

Ports de la Generalitat estimula a tot el personal a que compleixi els principis exposats d’acord amb la seva responsabilitat i l’autoritat que li correspongui.

Aquesta Política serà revisada almenys una vegada a l’any per assegurar la seva contínua adequació a les necessitats futures i al propòsit de l’organització, servint de base per a l’establiment d’objectius de qualitat i medi ambient.

 
Aprovada pel Comitè Executiu de Ports de la Generalitat en sessió de data 16 de juliol de 2020.
 

Declaració ambiental

Document elaborat anualment per donar compliment al reglament EMAS, on la nostra organització exposa el compliment dels objectius, el comportament ambiental de l’empresa i d’altres activitats relacionades amb el medi ambient.

logo pdfDeclaració ambiental 2022

logo pdf Declaració ambiental 2021

logo pdf Declaració ambiental 2020

 

Enquesta de satisfacció

Ports de la Generalitat disposa d’aquesta eina per valorar el treball que fa el personal de l’empresa i facilitar la participació activa dels seus usuaris a través de suggeriments i recomanacions.

logo pdf Enquesta de satisfacció

 

Data d’actualització: 16 de setembre de 2022