Ports de la Generalitat

Taxes

Actualització taxes Ports de la Generalitat

Per a l’exercici 2024 es mantenen vigents les taxes aplicades a l’exercici 2023, fins a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2024. A l’entrada en vigor del pressupost per a l’exercici 2024 es modificaran aquestes taxes en funció de l’actualització que el pressupost determini per a les de la Generalitat de Catalunya.

Taxes 2024

Descarregueu les taxes en format .pdf: pdf Taxes_2024

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al correu electrònic generalitat.ports@gencat.cat

TO1 Taxa per ocupació privativa del domini públic portuari

Activitat portuària m2/any Terreny Aigua Instal·lacions
Comercial/ Industrial / Logístic/ Nauticoesportiu /Port esportiu íntegre en concessió 14,0851 0,5117 32,8721
Pesquer 9,3901 0,3411 21,9148
Atípic 23,4752 0,8528 54,7869

TO2 Taxa d’emmagatzematge de mercaderies

Mecanisme quantificador m2 i dia Dies Import Dies Import
Zona Zona de Trànsit Zona d’emmagatzematge
Superfície descoberta 1 a 3 0,0000 1 a 3 0,0000
4 a 10 0,02575 4 a 10 0,01339
11 a 17 0,05150 11 a 17 0,02575
18 a 30 0,077255 18 a 30 0,03914
>30 0,10300 >30 0,05150
Superfície coberta 1 a 3 0,05150 1 a 3 0,01545
4 a 10 0,07725 4 a 10 0,02575
11 a 17 0,10300 11 a 17 0,05150
18 a 30 0,15450 18 a 30 0,07725
>30 0,20600 >30 0,10300

TO3 Taxa per l’ocupació del domini públic portuari amb béns mobles

Import per m2 Dia Mes Any

Dipòsit d’objectes i materials emprats en la manipulació de mercaderies,

subministrament o avituallament a vaixells, embarcaments i desembarcaments

de passatgers, equipatges i vehicles

0,1442 3,8522 42,4463

Dipòsit de materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres

instal·lacions anàlogues

0,1751 4,8410 52,7669
Dipòsit d’estris de pesca 0,1236 3,4402 37,5538

Dipòsit d’aparells de venda automàtica i ocupació del domini públic portuari amb

cadires, taules, tribunes, tarimes i altres béns mobles similars

0,3296 8,9507 97,6234

Dipòsit d’objectes i materials utilitzats en la prestació de qualsevol altre servei

o activitat

0,1545 4,3157 47,1122

TO4 Taxa d’estada de vaixells a la zona de varador

Tipus de vaixell Valor del m2 i dia
dia 1 de 2 a 7 de 8 a 30 >30
Vaixells pesquers 0,1957 0,1263 0,0815 0,0525
Resta vaixells 0,5831 0,3762 0,2427 0,1566

 

Taxes portuàries per l’aprofitament especial del domini públic portuari

TA1 Taxa d’entrada i estada vaixells

0,52   100 GT/hora

TA2 Taxa d’estada de vaixells

0,072  m/hora

TA3M Taxa de càrrega, descàrrega, transbordament i tràfic de mercaderies

Grup de mercaderies Preu tona
1 0,74
2 0,93
3 1,42
4 2,09
5 3,23

 

Altres Preu 20 Peus TEU

Envasos, embalatges, contenidors, cisternes o altres, embarcats o desembarcats

3,09
Camions, remolcs, caps tractors o semiremolcs, embarcats o desembarcats 3,09

TA3P Taxa d’embarcament, desembarcament i trànsit de passatgers en règim de passatge

ESTIMACIÓ DIRECTA: Per passatger/vehicle UE NO UE
Vaixells ordinaris
A) Passatger:
a) Passatger de creuer en embarcament o desembarcament 3,29 4,11
b) Passatger de creuer en trànsit 2,63 3,29
c) Passatger en règim de transport 1,97 2,46
B) Vehicle:
a) Motos i vehicles o remolcs de dues rodes 1,79 2,25
b) Cotxes de turisme i altres vehicles automòbils 7,17 8,96
c) Autocars i altres vehicles de transport col·lectiu 28,68 35,84
d) Altres vehicles de tracció mecànica 12,55 15,69
Vaixells turístics locals
A) Passatger 0,053
B) Vehicle:
a) Motocicleta 1,34
b) Automòbil 5,38

 

ESTIMACIÓ OBJECTIVA
Nombre mitjà de passatgers al dia i per 365 dies 0,041

TA4 Taxa de la pesca fresca

Import
Taxa d’entrada, estada i atracada de vaixells que no han arribat al límit de 18.000 € de valor a l’any 824,00

TA5 Taxa de les embarcacions esportives o de lleure

Infraestructures gestionades directament per Ports de la Generalitat

 

Import per m2 i dia Ancoratge mort Ancoratge propi Costat Punta Sec
Embarcació base 0,171 0,109 0,450 0,197 0,109
Embarcació transeünt 0,438 0,350 0,788 0,613 0,876

 

Serveis addicionals (import per m2 i dia)
Aigua 0,024
Electricitat 0,037
Aigua i electricitat 0,061
Mort 0,061
Instal·lacions temporada 0,049

 

Infraestructures portuàries en règim de concessió o autorització

 

ESTIMACIÓ DIRECTA: Import per superfície de domini públic utilitzada i pel nombre de dies d’utilització
Embarcació base 0,041
Embarcació transeünt 0,063

 

ESTIMACIÓ OBJECTIVA:
Import per  metres d’amarratge disponible i per 365 dies 0,021

pdfDOGC 9067 27.12.2023 Embarcació tipus TA5

TA6 Taxa d’estacionament de vehicles

Estimació directa Estimació objectiva
Tipologia vehicle: Per minut Màxim diari Mes Any
Motocicleta i vehicles o remolcs de dues rodes 0,010 2,08 34,79 379,60
Cotxes de turisme i altres automòbils 0,021 8,32 139,18 1.518,37
Autocars i altres vehicles projectats per al transport col·lectiu 0,041 33,28 554,19 6.073,50
Altres vehicles de tracció mecànica 0,031 14,55 243,58 2.656,53

 

Taxes portuàries per prestació de serveis o realització d’activitats administratives

TP1 Taxes per utilització de la bàscula

Tipus d’objecte pesant per pesada Import
Pesada amb mercaderies procedents de la instal·lació portuària o amb destinació a la instal·lació portuària 4,01
Pesada amb mercaderies alienes a la instal·lació portuària 4,20
Altres objectes 4,31

TP2 Taxa de seguretat portuària

Per passatger Import
En règim de creuer turístic 0,69

 

Taxa pel servei portuari de recepció obligatòria dels residus generats pels vaixells

TRG Taxa de residus generats

Tipus d’embarcació Import
Embarcació base, per mes 129,14
Embarcació transeünt, per escala 129,14

 

Data d’actualització: 15 de gener de 2024