Ports de la Generalitat

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Ports de la Generalitat o d’algun organisme vinculat a l’empresa, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a Ports de la Generalitat.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l’ús personal no el comercial. No està permesa la modificació de la pàgina web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats fonamentalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

Ports de la Generalitat no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.

Ports de la Generalitat no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la pàgina web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.