Ports de la Generalitat

Situació d’emergència per sequera

En episodis de sequera és indispensable que reduïm el consum a tots els nivells. La sequera és un fenomen cíclic que afecta Catalunya. En els darrers vint anys hem viscut 5 episodis d’escassetat d’aigua i el més greu que estem vivint des de 2021 fins a l’actualitat.

Emergència sequera:

Campanyes de divulgació de l’ACA

Per conèixer la situació actual en cada instal·lació portuària, podeu consultar la informació següent:

 • Visor de la sequera: s’indica l’estat actual i les declaracions de sequera activades.
 • Semàfor de la sequera: representen els diferents estats o escenaris, un cop declarats. Durant la vigència d’aquests estats, s’adopten mesures correctores per intensificar l’estalvi i l’aprofitament de l’aigua d’una manera més efectiva en tots els usos.

Ajuts per a la sequera

Donada la situació de sequera i amb la voluntat de poder facilitar qualsevol sistema alternatiu al consum d’aigua de boca, Ports de la Generalitat durà a terme una sèrie de mesures econòmiques, en el moment que s’aprovin els pressupostos de la Generalitat, per poder ajudar econòmicament als concessionaris que portin a terme aquests tipus d’instal·lacions o d’altres que generin un estalvi del consum d’aigua potable.

Accions de Ports de la Generalitat 

 • Es realitzaran controls i registres dels consums setmanals d’aigua amb l’objectiu de detectar qualsevol fuita o incidència en la xarxa interna de subministrament.
 • S’augmentaran les actuacions de manteniment preventiu, i la reparació de qualsevol incidència detectada haurà de ser immediata.
 • Les inversions de millora de la xarxa interna d’abastament d’aigua potable seran prioritàries.
 • La pressió dels reguladors situats a les escomeses d’entrada a les instal·lacions es regularà fins al mínim necessari per al correcte funcionament dels equips.
 • Se substituirà progressivament les espècies vegetals no adaptades. En cas de fer nous enjardinaments, s’escolliran espècies vegetals de secà que no requereixin reg (tamarius, plomalls, romaní, etc.).
 • Es fomentarà l’estalvi i el consum responsable d’aigua a través de campanyes de sensibilització específiques dirigides als usuaris.
 • En els municipis on s’ha declarat l’estat d’emergència, l’ús de l’aigua per a abastament de la població restarà sotmès a totes les limitacions de les fases d’Alerta i Excepcionalitat amb els afegits de caràcter general següents:
  • Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans).
  • Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència, poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives tant públiques/privades, i en espais lúdics.
  • Els usuaris no domèstics aplicaran les mesures previstes en els plans d’estalvi municipals/sectorials. Entre aquestes mesures es poden incloure:
   • La suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament.
   • Determinar dotacions, limitant a la destinació per a cada tipologia d’ús que depengui de la xarxa.
   • Reduccions de pressió o talls de subministrament temporitzats.
   • Requeriments de presentació dels plans d’emergència i d’estalvi individuals per la situació d’emergència.
  • Supressió total del reg per a usos privats i/o recreatius, tret de les excepcions establertes pel Govern.

Restriccions d’aigua 

Segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), els embassaments de les conques interiors de Catalunya estan en el seu mínim històric. Les reserves actuals de les conques internes, ja es troben per sota del 16% de la seva capacitat, límit fixat en el Pla especial de mesures contra la sequera. Segons aquest document, si les reserves baixen d’aquest nivell la Generalitat ha de desplegar restriccions.

Aquestes restriccions que s’han d’aplicar per fer front a l’emergència, ja van ser aprovades pel Consell Executiu i no cal que tornin a passar aquest filtre. Una vegada la Comissió de Sequera prengui la decisió, amb la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), entraran en vigor.

En aquest sentit, als ports situats en municipis que es trobin en situació d’emergència quedarà prohibit:

 • Netejar embarcacions a raig o amb aigua a pressió fora de zones tècniques habilitades a tal efecte que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua.
 • Regar jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per la supervivència de l’arbrat si es fa amb aigües regenerades o freàtiques. En aquest cas, el reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible i indicant l’origen de l’aigua utilitzada.
 • Utilitzar l’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
 • Autoritzar activitats lúdiques, públiques o privades, que comportin l’ús d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà.

Els ports situats en municipis que es trobin en situació d’excepcionalitat i preemergència es troben afectats per les restriccions següents:

 • Netejar embarcacions en zones tècniques habilitades a tal efecte que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments, només es permet la neteja d’embarcacions esportives i professionals amb cubell i esponja, així com la neteja d’embarcacions pesqueres amb la mínima utilització d’aigua possible i mànegues a pressió.
 • Resta prohibit regar jardins i zones verdes, excepte per regs de supervivència d’arbres o de plantes amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20h a 8h, i només amb reg gota a gota o regadora.
 • Resta prohibida la neteja amb aigua potable de vials i molls, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable.
 • Resta prohibit la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió de l’aire.

Els ports situats en municipis que es trobin en situació d’alerta es troben afectats per les restriccions següents:

 • Netejar embarcacions en zones tècniques habilitades a tal efecte que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests establiments, només es permet la neteja d’embarcacions esportives i professionals amb cubell i esponja, així com la neteja d’embarcacions pesqueres amb la mínima utilització d’aigua possible i mànegues a pressió.
 • Regar jardins i zones verdes només en horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació de reg ha de ser la mínima indispensable, adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.
 • Netejar vials i molls amb la mínima despesa d’aigua indispensable, prioritzant quan sigui possible l’ús d’aigua regenerada o aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.
 • Resta prohibit la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió de l’aire.

Consells per estalviar aigua al port

En els ports on encara no s’ha declarat l’estat d’alerta, excepcionalitat o emergència, sol·licitem la vostra col·laboració per poder reduir el consum d’aigua de la vostra activitat. Sabem que la participació de tots els que utilitzem les instal·lacions és vital per assolir aquests objectius. Us oferim els següents consells:

 • Com a norma general, prioritzar sempre l’ús de boca enfront de qualsevol altre ús.
 • Assegurar-se que les aixetes de les torretes queden ben tancades.
 • Instal·lar llances a l’extrem de les mànegues per utilitzar l’aigua de manera més eficient.
 • En cas d’haver de regar, fer-ho amb sistemes gota a gota i en hores de baixa insolació.

 

Una aixeta que perd una gota cada segon representa un consum mensual de 1.000 a 2.000 litres, i una cisterna de vàter pot perdre fins a 150 litres diaris.

Comuniqueu al personal de PORTS DE LA GENERALITAT quan s’observi que hi ha fuites d’aigua en algun punt de les instal·lacions, per mal funcionament o per pràctiques de consum irracional per part d’usuaris o altres agents.

PORTS DE LA GENERALITAT posa a la vostra disposició, un full de queixes, suggeriments i sol·licitud d’informació per tal que ens ajudeu a millorar la nostra gestió. Igualment, a la nostra pàgina web ports.gencat.cat hi ha una bústia en la qual podeu participar.

Preguntes freqüents 

Data d’actualització: 12 de març de 2024