Ports de la Generalitat

Presentació i objectius

Salutació

Benvinguts i benvingudes al portal de Ports de la Generalitat, empresa pública adscrita al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

Volem que la nostra organització sigui accessible, propera i transparent, i que la feina que fem pugui ser coneguda pel conjunt de la ciutadania. També volem fer-vos la vida més fàcil mitjançant una sèrie d’apartats amb accessos directes, a través dels quals podeu fer consultes i tramitacions amb relació als serveis del nostre àmbit portuari. Aquesta és la pretensió de la pàgina web.

Ports de la Generalitat gestiona directament o indirectament 45 ports del sistema portuari català, 4 embarcadors fluvials i diverses instal·lacions marítimes menors, que són titularitat de la Generalitat de Catalunya.

La nostra feina es concentra en la modernització i la millora de les infraestructures portuàries i la prestació de serveis, així com en la promoció de les instal·lacions i la potenciació de la seva activitat i la sostenibilitat. Els ports són infraestructures al servei del desenvolupament econòmic del país en esferes tan diverses com ara, la pesca, el comerç o el turisme; són un espai innegable de generació de riquesa i llocs de treball. I aquest és el nostre gran objectiu.

Més enllà d’això, posem l’accent en la integració dels ports i les ciutats, en la minimització de l’impacte ambiental i en la rendibilitat social de les instal·lacions. En aquest espai d’informació, podreu constatar que aquest capteniment és real i es tradueix en fets. Els ports no són un element a ocultar sinó un factor de dinamització local de primer ordre que la ciutat ha de saber aprofitar i ha de saber gaudir.

Us convidem a formar part d’aquest projecte.

Marc Sanglas i Alcantarilla
President de Ports de la Generalitat

Presentació

Els ports, centre de vida i progrés

Els ports són sense cap mena de dubte, un centre de vida i progrés no tan sols per a la població a què pertanyen sinó per a tota la seva àrea d’influència. Independentment del tipus d’activitat, un port és moviment, intercanvi, dinamisme, riquesa…Però perquè tot això sigui possible, per mantenir un port viu, cal que les seves instal·lacions, infraestructures i serveis siguin adients a les necessitats.

Les necessitats dels ports evolucionen cada dia. Per tant, una de les tasques més importants ha d’ésser la modernització i millora permanent de les infraestructures i instal·lacions portuàries per tal d’adaptar-les a les noves demandes.

Ports de la Generalitat

Ports de la Generalitat, empresa pública nascuda l’any 1998, a partir de l’aprovació de la Llei de Ports de la Generalitat de Catalunya, i adscrita al Departament de Territori, dirigeix, planifica i gestiona els ports pesquers, esportius i comercials no concessionats i regula també els usos de les instal·lacions comercials, culturals, esportives, lúdiques i recreatives vinculades a l’activitat portuària o marítima que afavoreixen l’equilibri econòmic i social dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes. Alhora, aplica les mesures correctores apropiades per a la protecció del medi natural i de la qualitat de les aigües marítimes.

Ports de la Generalitat té personalitat jurídica i patrimoni propis, autonomia administrativa i econòmica i capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, cosa que garanteix l’eficàcia i la diligència en el compliment de les seves funcions i en la prestació dels seus serveis.

L’organització

Es realitza en tres zones portuàries:

 • Nord (des de la frontera de França fins a la Tordera)
 • Centre (des de la Tordera fins al terme municipal de Cubelles amb Cunit)
 • Sud (des del terme municipal de Cunit fins al riu Sénia).

D’altra banda, s’ha dotat d’un comitè executiu, d’una presidència i d’una direcció general per a la seva organització interna.

Actualment, Ports de la Generalitat gestiona a Catalunya les instal·lacions següents:Objectius

Objectius estratègics

 1. Modernització i millora permanent de les infraestructures i instal·lacions per tal d’adequar-les a la demanda del sector portuari.
 2. Promoció i foment comercial dels ports i d’altres instal·lacions portuàries per tal d’adequar-les a les necessitats reals del sector portuari.
 3. Dinamització de l’activitat portuària i de la cultura marítima mitjançant el foment d’activitats comercials, industrials, pesqueres, esportives, culturals i turístiques.
 4. Integració dels ports i instal·lacions industrials portuàries en el seu entorn social i municipal.
 5. Optimització de la gestió del patrimoni i dels recursos assignats per tal d’aconseguir una major rendibilitat econòmica i social.
 6. Fer possible un desenvolupament econòmic sostenible amb plena protecció del medi, respectant els criteris, directrius i recomanacions que estableixi el Govern de la Generalitat i, molt especialment, les indicacions de l’Agenda 21 de Catalunya.

Objectius per branca d’activitat

Activitat comercial i industrial

 1. Captació de nous tràfics de mercaderies i recerca de nous mercats.
 2. Increment de l’oferta de serveis logístics d’alt valor afegit.
 3. Millora de l’eficiència energètica dels ports.
 4. Promoció i fidelització de l’entorn industrial amb la implantació (directa o indirecta) de les indústries usuàries del port.

Activitat pesquera

 1. Contribució a les polítiques europea i nacional relatives al sector pesquer.
 2. Optimització de les dàrsenes pesqueres amb reordenació dels espais utilitzats.
 3. Millora dels sistemes de comercialització del peix desembarcat.

Transport de viatgers

 1. Increment de les escales de creuers de curt i llarg recorregut.
 2. Coordinació amb les empreses o sectors interessats per a la creació de sinèrgies que permetin la captació de creuers.
 3. Dotació d’infraestructures per a la potenciació del tràfic de creuers turístics.

Data d’actualització: 22 de gener de 2024