Ports de la Generalitat

Atenció a l’usuari

Atenció a l’usuari

Des d’aquest apartat podeu fer consultes generals relatives a Ports de la Generalitat i els seus àmbits d’actuació. Podeu sol·licitar informació a través del telèfon 932 060 930 o mitjançant l’enviament del formulari següent:
  Avís legal

  D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les vostres dades seran tractades per part de Ports de la Generalitat, com a responsable d’aquestes:

  Identitat: Ports de la Generalitat
  Adreça postal: C/ Dr. Roux 59-61, 08017 Barcelona
  Telèfon: 93 206 09 30
  Adreça electrònica: generalitat.ports@gencat.cat
  Contacte DPD: dpoports@gencat.cat

  La finalitat del tractament és la difusió d’informació relativa al domini públic portuari i a l’entitat portuària, així com la tramitació i resolució d’incidències i consultes. La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat. No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

  Les dades recollides es conservaran mentre existeixi un interès mutu, i sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent.

  En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no es podrà tramitar la vostra petició.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit adreçat a Ports de la Generalitat o a través de l’adreça electrònica atenciousuaris.ports@gencat.cat .

  En cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.apdcat.cat .